Zastrzeżenia prawne

CLICO Sp. z o.o. z/s w Krakowie (dalej jako: CLICO) informuje, iż znak CLICO jest jej chronionym prawnie znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R - 77915. Inne znaki zamieszczone na nin. witrynie www są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez ich właścicieli i zostały wykorzystanie przez CLICO za ich wiedzą i zgodą. Jakiekolwiek korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego wymaga zgody podmiotu uprawnionego z rejestracji. Naruszenie praw z rejestracji prowadzi do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Informujemy, iż forma oraz treść nin. witryny www jest przedmiotem prawa autorskiego przysługującego CLICO. Wykorzystanie witryny oraz jej treści sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa zagrożone jest sankcją odszkodowawczą.

Dane zamieszczone na nin. witrynie www nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 i n. kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art.71 kc). Wszelkie oświadczenia CLICO - w tym złożenie oferty, przyjęcie oferty, udzielenie gwarancji czy też innych zapewnień - wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności.