Klauzula informacyjna CLICO Sp. z o.o. zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Clico Sp. z o.o., Kraków, ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków.
  2. Kontakt z Pełnomocnikiem Administratora Danych Osobowych w firmie Clico Sp. z o.o. jest możliwy pod adresem e-mail ado@clico.pl a także pod numerem telefonu 123783700 w. 1121.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi lub dostawy towaru oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed realizacją zlecenia usług na podstawieart. 6 ust 1 pkt b RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody na ich przetwarzanie, minimalnie przez okres realizacji usług lub dostawy towaru oraz przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź na czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który z powyższych okresów jest dłuższy.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania), poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej e-mail: ado@clico.pl
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2, gdy Pani / Pan uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.