Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ W CLICO SP. Z O.O.

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji szkoleń oraz warunki uczestnictwa i obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2019 roku do czasu odwołania lub do czasu jego zmiany.
 2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

b) Szkolenie - wydarzenie do którego stosuje się niniejszy Regulamin, którego zakres i terminy są każdorazowo szczegółowo opisane w ofercie Szkolenia.

c) Notyfikacja - elektroniczna forma powiadomień Uczestników dotycząca Szkolenia,

d) Organizator - Clico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107000, posiadająca NIP 6770009678, kapitał zakładowy 51.000,00 PLN, tel. +48 (12)378 37 00, adres e-mail: support@clico.pl,

e) Osoba trzecia - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator, oraz Uczestnik,

f) Miejsce Szkolenia - miejsce lub adres Szkolenia, Notyfikowany Uczestnikowi na podany przez nich adres e-mail,

g) Rejestracja - czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu,

h) Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), w szczególności pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki), uniemożliwiające przeprowadzenie Szkolenia lub jego części,

i) Zdarzenie losowe - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym, dotyczących Organizatora, osoby trzeciej lub prowadzącego Szkolenie, w szczególności: wypadek komunikacyjny, choroba, uniemożliwiające przeprowadzenie Szkolenia lub jego części,

j). Uczestnik - osoba fizyczna, biorąca udział w Szkoleniu, po dokonaniu Rejestracji,

k) Umowa - umowa o udział i przeprowadzenie Szkolenia zawarta pomiędzy Uczestnikiem i Pracodawcą Uczestnika, zawierana w oparciu o liczbę Uczestników, którzy dokonali potwierdzonej Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie,

 

 • 2. SZKOLENIE
 1. Temat, termin, miejsce zasady udziału w Szkoleniu określa każdorazowo Organizator w ofercie Szkolenia, publikowanej na stronie internetowej http://www.clico.pl/trainings. Szkolenie może być skierowane do ograniczonej ilości Uczestników, o określonych umiejętnościach albo będących pracownikami osób trzecich, które zajmują się określoną dziedziną w zakresie IT. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania weryfikacji warunków udziału w Szkoleniu, w przypadku ich ustalenia.
 2. Uczestnicy mogą otrzymywać certyfikaty udziału w Szkoleniu, w przypadku gdy Organizator przewidział taką możliwość.

 

 • 3. REJESTRACJA
 1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest Rejestracja, której warunki podane są każdorazowo w ofercie Szkolenia.
 2. Zgłoszenia do udziału w Szkoleniu przyjmowane są do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc.
 3. Rekrutacja na szkolenia zamykana jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.
 4. Minimalna liczba Uczestników w Clico Warszawa wynosi 4, Clico Kraków, Rzeszów lub Katowice - 3. Jeżeli liczebność grupy na 7 dni przed szkoleniem jest mniejsza niż założone minima, szkolenie jest przesuwane na kolejny termin.
 5. Potwierdzeniem udziału w Szkoleniu przez Uczestnika jest przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.
 6. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Szkoleniu Uczestnikowi.
 7. Wszelkie materiały przygotowane na Szkolenie, są przesyłane do Uczestnika za jego zgodą, za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail.
 8. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed Szkoleniem.
 9. Uczestnik, dokonując Rejestracji zgadza się na wykonywanie zdjęć, nagrań audio-video i transkryptów w trakcie Szkolenia z udziałem Uczestnika. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia/nagrania/fragmenty transkryptów z wizerunkiem Uczestnika, stanowiącym jedynie szczegół Wydarzenia, w rozumieniu przepisu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 roku, w celach marketingowych i promocyjnych.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Szkoleniu w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Szkolenia oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników, osób trzecich albo uzasadnionych interesów Organizatora albo innych Uczestników lub osób trzecich. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika powyższych zasad, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika opuszczenia Szkolenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych na Szkolenie kosztów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ankiety, dotyczącej ogólnej opinii Uczestników i poziomu zadowolenia z przeprowadzonego Szkolenia i jego organizacji. Ankiety mogą być przeprowadzane w formie papierowej lub za pośrednictwem podanego przez Uczestnika adresu e-mail.
 13. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Szkolenia.
 14. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanego Szkolenia.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Szkolenia, a także do jego odwołania w całości lub części, przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych.

 

 • 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Rejestracja na Szkolenie wymaga połączenia z Internetem. Dostęp do strony internetowej http://www.clico.pl jest bezpłatny, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. W przypadku organizacji Szkolenia online, Organizator każdorazowo określa w ofercie Szkolenia wymagania techniczne niezbędne do udziału.

 

 • 5. CENA SZKOLENIA
 1. Cena Szkolenia jest każdorazowo określana w ofercie Szkolenia.
 2. W ofercie Szkolenia Organizator wskazuje, jakie świadczenia wchodzą w skład podanej ceny.
 3. Cena jest płatna z góry, w terminie i na rachunek bankowy Organizatora wskazany w ofercie Szkolenia, chyba że Organizator określa termin płatności w inny sposób i na podstawie porozumienia z Uczestnikiem lub podmiotem zamawiającym Szkolenie dla Uczestnika.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo udzielania rabatów i zniżek dla wybranych Uczestników.
 5. Podane w ofercie ceny są cenami NETTO, do których należy doliczyć VAT, zgodnie z obowiązującą stawką podatku, która obecnie wynosi 23% na wszystkie szkolenia i egzaminy.
 6. Zniżki od cen szkoleń, podawane na portalu rejestracyjnym https://www.clico.pl/trainings nie sumują się ze zniżkami udzielanymi Partnerom lub Klientom CLICO w sposób indywidualny.
 7. Rozliczenia z Organizatorem realizowane są w PLN z zastosowaniem kursu sprzedaży walut NBP w dniu wystawienia faktury. Na fakturze Organizator wskazuje sposób i termin płatności: przelew 7 dni.

 

 • 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnika, kontakt w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: Oleandry 2, 30 - 063 Kraków lub za pośrednictwem adresu e-mail: ado@clico.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach

- rejestracji,

- marketingu produktów i usług Organizatora oraz podmiotów trzecich,

- statystycznych i analitycznych,

- nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania lub/i prawidłowej realizacji Usług,

- niezbędnych do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, w tym realizacji roszczeń odszkodowawczych, windykacyjnych, egzekucyjnych w zakresie wykonanej Umowy lub zrealizowanych Usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane osobowe dotyczą.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestnika:

- dane identyfikujące osobę, w tym imię i nazwisko, dane pracodawcy,

- dane teleadresowe, w tym numer telefonu, adres e-mail,

5. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Umowy do czasu zakończenia realizacji Umowy oraz wyczerpania prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, celem dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej - do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika lub zakończenia działalności marketingowej Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, m.in. podmiotom współpracującym z Organizatorem, celem przeprowadzenia Szkolenia lub podmiotom, na zlecenie lub na rzecz których Szkolenie jest organizowane, w tym osobom trzecim, nie mającym siedziby w Unii Europejskiej, przy czym takie osoby trzecie przetwarzają dane osobowe zgodnie z RODO, na podstawie umowy i zgodnie z poleceniami Organizatora.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje za zgodą Uczestnika, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z praw określonych w § 6 należy skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany w § 6 ust. 1 Regulaminu.

 

 • 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,

b) brak dostępu do sieci Internet przez Uczestnika, uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo udziału w Szkoleniu albo ograniczenia w jego dostępności,

c) brak możliwości dojazdu Uczestnika na Szkolenie,

d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji,

e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,

f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania przez Organizatora Szkolenia lub jego części w wyniku siły wyższej lub zdarzenia losowego.

Uczestnik bierze udział w Szkoleniu na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

2. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie Szkolenia.

 

 • 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Tytuł i program Szkolenia, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Szkolenia jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (w oparciu o umowę zawartą z Organizatorem) i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów lub/i nagrywanie Szkolenia, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej.
 3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Wydarzenia.
 • 9 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Uczestnicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Rejestracji, udziału w Szkoleniu.
 2. Reklamację należy składać na piśmie na adres: Clico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Oleandry 2, 30 - 063 Kraków albo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: szkolenia@clico.pl.
 3. Reklamację należy wnieść w terminie 30 dni, od dnia, w którym Szkolenie zostało przeprowadzone lub miała być przeprowadzone.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające.
 5. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, od dnia jej wniesienia oraz niezwłocznie zawiadamia o wyniku jej rozpatrzenia Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w reklamacji adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uwzględniona.

 

 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w Regulaminie bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania sprzeciwów przez Uczestników.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą publikacji tekstu Regulaminu.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.