CLICO otwiera nowy oddział w Ukrainie

2024-01-12

Please note that the announcement in English and Ukrainian is available below.

Будь ласка, зверніть увагу, що оголошення англійською та українською мовами є нижче. 

CLICO działa na rynku zaawansowanych technologii od 1991 roku, skutecznie wprowadzając i promując w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjne rozwiązania liderów rynku światowego. Od samego początku firma postawiła przed sobą jasną strategię realizowaną w ramach dystrybucji z wartością dodaną (VAD), rozumianą w sposób daleko wykraczający poza powszechną interpretację tego pojęcia. Korzystając z ponad trzydziestoletniego doświadczenia edukuje rynek oferując poza najlepszymi produktami czołowych producentów na świecie, kompleksowy zestaw usług doradczych, edukacyjnych oraz audytowych, czym wspiera wszelkiego typu organizacje w procesie doskonalenia cyberbezpieczeństwa w obszarach IT, OT i IoT.

Z początkiem roku 2024, CLICO otwiera nowy oddział w Ukrainie zgodnie z przyjętą i z sukcesem realizowaną przez grupę strategią rozwijania działalności w Europie Środkowo-Wschodniej. Oddział CLICO Ukraina utworzyli doświadczeni i obecni od wielu lat na lokalnym rynku IT eksperci.

„Zgodnie z założeniami strategii CLICO, firma kontynuuje intensywną ekspansję na rynek CEE i nie rezygnuje z ambicji dostarczania trudnych i unikalnych rozwiązań koncentrując się obszarze: bezpieczeństwa i sieci. Firma już od kilku lat mocno rozwijała się w tym regionie, współpracując z wieloma osobami i organizacjami w Ukrainie. To dla nas kluczowy region i nowa placówka wzmocni naszą strategię rozwijania działalności na rynkach zagranicznych. Czekaliśmy na odpowiedni moment, aby powołać do życia silny i kompetentny zespół, który rozpocznie kolejny etap w naszej wieloletniej historii” – skomentował Grzegorz Rospond, CEO w Grupie CLICO.

„Nasz zespół ma długą i pełną sukcesów historię na rynku ukraińskim. Wszyscy członkowie posiadają od pięciu do nawet dziesięciu lat doświadczenia w branży. W tym czasie udało się nam nawiązać silne i godne zaufania relacje z partnerami i producentami, z którymi współpracujemy na co dzień, zarówno na poziomie technicznym, jak i biznesowym.” – komentuje Maxim Rakosiy, Country Manager CLICO Ukraine.

Pierwsze cele stawiane przed nowym zespołem - dodał Maxim Rakosiy - to przede wszystkim pełna integracja oddziału z ekosystemem firmy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami biznesowymi – dzięki temu zespół CLICO Ukraina stanie pełnoprawnymi członkami grupy CLICO. W dalszej kolejności to również poszerzenie lokalnego portfolio dostawców i zwiększenie obecności na nowych rynkach – zwłaszcza w Azji Centralnej.

„Sukces CLICO, jaki udało się nam osiągnąć w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej wynika w dużej mierze z naszej strategii proaktywnego działania – nieustannie analizujemy i przewidujemy potrzeby klientów tak, aby jako pierwsi wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania wraz z odpowiednim wsparciem technicznym. Ta sama strategia stoi za podjęciem decyzji o powołaniu oddziału w Ukrainie w tym konkretnym momencie, pomimo ryzyka wynikającego z obecnej, bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej w tym kraju” – dodał Grzegorz Rospond.

„Aktualną sytuację i trudności z niej wynikające - nie tylko na rynku dystrybucji IT - można opisać jednym słowem: wojna. To jednak bardzo pozytywne doświadczenie, móc obserwować, jak w tych okolicznościach branża nadal realizuje swoją misję polegającą na ochronie klientów przed zagrożeniami cybernetycznymi, dodatkowo aktywnie biorąc udział w działaniach wolontariackich lub bezpośrednio angażujących się w służbę wojskową. Oczywiście należy jasno zaznaczyć, że w czasie wojny nie można oczekiwać wzrostu rynku. Głównym zadaniem będzie utrzymanie zespołu i naszej pozycji na rynku. Myślę, że poradzimy sobie doskonale z obydwoma tymi celami. – dodał Maxim Rakosiy, Country Manager CLICO Ukraine.

Oddział CLICO Ukraina działa w biurze w Kijowie pod adresem 18/14 Vikentiia Khvoiki Str., Kijów, 04080, Ukraina.

Kontakt: Tel: +38 (098) 242-93-53

Email: info@clico.ua

ENGLISH VERSION OF THE ANNOUNCEMENT

CLICO opens a new branch in Ukraine

CLICO has been operating on the advanced technology market since 1991, successfully introducing and promoting in Poland and other countries of Central and Eastern Europe innovative solutions from world market leaders. From the very beginning, the company has set a clear strategy pursued within the framework of distribution with added value (VAD), understood far beyond the common interpretation of the term. Drawing on more than 30 years of experience, the company educates the market by offering, in addition to the best products from the world's leading vendors, a comprehensive set of consulting, educational and auditing services, with which it supports all types of organizations in the process of improving cybersecurity in the areas of IT, OT and IoT.

At the beginning of 2024, CLICO opens a new branch in Ukraine in line with the group's adopted and successfully implemented strategy to develop its business in Central and Eastern Europe. CLICO Ukraine branch is established by experienced experts who have been present in the local IT market for many years.

"In line with CLICO's strategy, the company continues its intensive expansion into the CEE market and does not give up its ambition to provide challenging and unique solutions focusing on the areas of security and networks. The company has already been growing strongly in the region for several years, working with many individuals and organizations in Ukraine. This is a key region for us and the new facility will strengthen our strategy to expand our business in foreign markets. We have been waiting for the right moment to establish a strong and competent team to start the next milestone in our long history" - comments Grzegorz Rospond, CEO at CLICO Group.

"Our team has a long and successful history in the Ukrainian market. All members have between five and even ten years of experience in the industry. During this time, we have been able to establish strong and trustworthy relationships with the partners and vendors we work with on a daily basis, both on a technical and business level." - comments Maxim Rakosiy, Country Manager of CLICO Ukraine.

Initial goals for the new team, Maxim Rakosiy added, are first and foremost to fully integrate the branch into the company's ecosystem and establish cooperation between business units - this will make CLICO Ukraine team full members of the CLICO group. Going forward, it's also about expanding the local supplier portfolio and increasing presence in new markets - especially in Central Asia.

"The success CLICO has been able to achieve in a number of Central and Eastern European countries is largely due to our strategy of being proactive - we constantly analyze and anticipate customer needs so as to be the first to bring innovative solutions to the market with appropriate technical support. The same strategy is behind the decision to establish a branch in Ukraine at this particular moment, despite the risks arising from the current very difficult geopolitical situation in that country." - Grzegorz Rospond added.

"The current situation and the difficulties arising from it - not only in the IT distribution market - can be described in one word: war. However, it is a very positive experience to be able to observe how, under these circumstances, the industry continues to fulfill its mission of protecting customers from cyber threats, in addition to actively participating in volunteer activities or directly engaging in military service. Of course, it should be made clear that market growth cannot be expected during wartime. The main task will be to maintain the team and our position in the market. I think we will manage both of these goals perfectly.” - added Maxim Rakosiy, Country Manager of CLICO Ukraine.

CLICO Ukraine branch, “CLICO UKRAINE” LLC office is in Kyiv with the address: 18/14 Vikentiia Khvoiki Str., Kyiv, 04080, Ukraine.

Contact: Tel: +38 (098) 242-93-53

Email: info@clico.ua

 УКРАЇНОМОВНА ВЕРСІЯ ОГОЛОШЕННЯ

CLICO відкриває нову філію в Україні

CLICO працює на ринку передових технологій з 1991 року, успішно впроваджуючи та просуваючи в Польщі та інших країнах Центральної та Східної Європи інноваційні рішення від лідерів світового ринку. З самого початку компанія визначила чітку стратегію в рамках дистрибуції з доданою вартістю (VAD), що виходить далеко за межі загальноприйнятого тлумачення цього терміну. Спираючись на більш ніж 30-річний досвід, компанія вдосконалює ринок, пропонуючи, окрім найкращих продуктів від провідних світових постачальників, повний набір консалтингових, освітніх та аудиторських послуг, за допомогою яких вона підтримує всі типи організацій у процесах покращення кібербезпеки у сферах IT, OT та IoT.

На початку 2024 року CLICO відкриває нову філію в Україні відповідно до прийнятої та успішно реалізованої стратегії групи з розвитку бізнесу в Центральній та Східній Європі. Філія CLICO Україна заснована досвідченими фахівцями, які багато років присутні на місцевому ринку IT.

«Відповідно до стратегії CLICO, компанія продовжує інтенсивну експансію на ринок Центральної та Східної Європи та не відмовляється від своїх амбіцій надавати складні та унікальні рішення, зосереджені на сферах безпеки та мереж. Компанія вже досягла значного зростання в регіоні за кілька років, працюючи з багатьма окремими особами та організаціями в Україні. Це ключовий регіон для нас, і нове підприємство зміцнить нашу стратегію розширення нашого бізнесу на зовнішніх ринках. Ми чекали слушного моменту, щоб створити сильну та компетентну команду, щоб розпочати наступну віху в нашій довгій історії», - коментує Ґжеґож Роспонд, генеральний директор групи CLICO .

«Наша команда має довгу та успішну історію на ринку України. Усі наші спеціалісти мають мінімум 5, а дехто понад 10 років досвіду роботи в галузі. За цей час ми змогли встановити міцні та надійні відносини з партнерами та постачальниками, з якими ми працюємо. щодня, як на технічному, так і на бізнес-рівні». – коментує Максим Ракосій, регіональний менеджер CLICO Україна.

Початковими цілями нової команди, додав Максим Ракосій, є насамперед повна інтеграція філії в екосистему компанії та налагодження взаємодії між бізнес-підрозділами – це зробить команду CLICO Україна повноправними співробітниками групи CLICO. У майбутньому мова також йде про розширення портфоліо місцевих постачальників та посилення присутності на нових ринках, насамперед в Центральній Азії.

«Успіх, якого CLICO змогла досягти в ряді країн Центральної та Східної Європи, значною мірою пояснюється нашою стратегією проактивності – ми постійно аналізуємо та передбачаємо потреби клієнтів, щоб бути першими, хто виводить на ринок інноваційні рішення з відповідною технічною підтримкою. Така ж стратегія стоїть за рішенням відкрити філію в Україні наразі, всупереч ризикам, пов’язаними з поточною дуже складною геополітичною ситуацією в цій країні». – додав Ґжеґож Роспонд.

«Усю ситуацію та проблеми, що виникають у зв’язку з нею – не лише на ринку дистрибуції ІТ – можна описати одним словом: війна. Однак це дуже позитивний досвід – спостерігати, як за цих обставин галузь продовжує розвиватися та виконувати свою місію щодо захисту клієнтів від кіберзагроз, при цьому поєднуючи це з активною участю у волонтерській діяльності або безпосередньої військової служби. Звичайно, слід чітко розуміти, що зростання ринку не можна очікувати під час війни. Основна задача зберегти насамперед команду та свої позиції на ринку. Вважаю нам досить успішно вдається справлятись з обома цими цілями». – додав Максим Ракосій, регіональний менеджер CLICO Україна.

ТОВ «CLICO Україна» 

04080, Україна, м. Київ, вулиця Вікентія Хвойки, будинок 18/14

Телефон: +38 (098) 242-93-53

Email: info@clico.ua

Grzegorz Rospond

Grzegorz Rospond, CEO w Grupie CLICO

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Zarządzanie. Ma ponad 18-letnie doświadczenie biznesowe w branży IT w obszarze sprzedaży w globalnych strukturach partnerskich w ramach grupy kapitałowej działającej w regionie Polski i Europy Środkowo Wschodniej.

Z CLICO związany od 2005 roku, kiedy to pojawił się tuż po ukończeniu studiów, aby z ambicją zdobywać doświadczenia. Z konsekwencją i pracowitością piął się na kolejne szczeble kariery zawodowej rozpoczynając od stanowiska Sales Development Managera, następnie od 2012 roku Dyrektora Sprzedaży oraz Dyrektora Zarządzającego na całą grupę CLICO od roku 2016. Zarządzał zespołami handlowymi i rozwoju biznesu, a także z sukcesem wprowadzał firmę na kolejne terytoria, powołując do życia oddziały lokalne CLICO.

Od stycznia 2022 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu CLICO Sp. z o.o., odpowiadając m.in. za realizację strategii rozwoju firmy,  przygotowanie rocznych i wieloletnich planów sprzedażowych i zarządzanie obszarem sprzedaży i rozwoju biznesu w całej grupie CLICO.

ENGLISH

Grzegorz Rospond, CEO at CLICO Group.

Grzegorz Rospond is a graduate of AGH University of Science and Technology in Kraków, majoring in Management. With over 18 years of experience in the IT industry, he has excelled in sales within global partnership structures of a capital group operating across Central and Eastern Europe. Grzegorz's journey with CLICO began in 2005, shortly after his university graduation, driven by a determination to gain hands-on experience and make a mark. Through unwavering commitment and diligence, he steadily rose through the ranks of his professional career.

He commenced his journey as a Sales Development Manager, progressively ascending to the role of Sales Director in 2012, and assuming the mantle of Managing Director for the entire CLICO group from 2016. Grzegorz effectively led sales and business development teams, orchestrating the successful establishment of local CLICO branches to expand the company's presence into new territories.

In January 2022, Grzegorz has been appointed CEO of CLICO Group. In this capacity, he bears responsibility for executing the company's business strategy, formulating annual and long-term sales plans, and overseeing the sales and business development domain across the entire CLICO group.

УКРАЇНОМОВНА ВЕРСІЯ

Ґжеґож Роспонд, Генеральний Директор групи CLICO.

Ґжеґож Роспонд закінчив Гірничо-металургійну академію імені Станіслава Сташиця в Кракові за спеціальністю "Менеджмент". Маючи більш ніж 18-річний досвід роботи в ІТ-індустрії, він досяг успіху в продажах в глобальних партнерських структурах групи компаній, яка працює в Центральній та Східній Європі. Кар'єрна пригода Ґжеґожа в CLICO розпочалася у 2005 році, невдовзі після закінчення університету. Вмотивований рішучим бажанням отримати практичний досвід, він прагнув докласти всіх зусиль задля розвитку компанії. Завдяки непохитній відданості та старанності, він неухильно просувався по кар'єрних сходинках.

Ґжеґож розпочав свій шлях як Менеджер з розвитку продажів, поступово авансуючи до ролі Директора з продажу у 2012 році, а з 2016 року обіймав посаду Керуючого Директора всієї групи CLICO. Ґжеґож ефективно керував командами з продажу та розвитку бізнесу, координуючи успішне відкриття нових філій CLICO для розширення присутності компанії на нових територіях.

У січні 2022 року Ґжеґож був призначений Генеральним Директором групи CLICO. На цій посаді він відповідає за реалізацію бізнес-стратегії компанії, формулювання річних і довгострокових планів продажів, а також нагляд за продажами та розвитком бізнесу в усій групі CLICO.

Maxim Rakosiy

Maxim Rakosiy, Country Manager CLICO Ukraina.

Absolwent Instytutu Prawnego w Zaporożu, który swoją karierę zawodową rozpoczynał, jako prawnik specjalizujący się w prawie handlowym. Po raz pierwszy zetknął się z sektorem IT, kierując kijowskim oddziałem dostawcy usług internetowych. Od 2011 r. przeszedł do dystrybucji IT, zaczynając od ról kierowniczych, ostatecznie obejmując stanowisko lidera w 2017 roku.

Z biegiem lat jego doświadczenia zawodowe dały mu kompetencje w budowaniu relacji zarówno z dostawcami, jak i partnerami. Przebywając długą drogę w branży, posiada wszechstronne zrozumienie procesów dystrybucji VAD z różnych perspektyw.

Godnym uwagi osiągnięciem, potwierdzającym umiejętności w organizowaniu działalności firmy na skalę międzynarodową,  jest udana ekspansja działalności poza granicami Ukrainy, docierająca do Gruzji, Armenii i Mołdawii.

ENGLISH

Maxim Rakosiy, Country Manager at CLICO Ukraine.

Having graduated from Zaporizhzhia Legal Institute, Maxym began his career as a lawyer specializing in commercial law. His initial exposure to the IT sector came while leading the Kyiv branch of an internet service provider. Since 2011, he transitioned into the realm of IT distribution, starting in managerial roles and eventually assuming a leadership position in 2017.

Over the years, his journey has afforded him the experience of building relationships both with vendors and partners. Having traversed a considerable path in the industry, he possesses a comprehensive understanding of VAD distribution processes from various perspectives.

A noteworthy accomplishment includes the successful expansion of operations not only within Ukraine but also beyond its borders, reaching into Georgia, Armenia, and Moldova. This achievement speaks to his expertise in orchestrating the company's activities on an international scale.

УКРАЇНОМОВНА ВЕРСІЯ

Максим Ракосій, Регіональний Менеджер CLICO в Україні.

Закінчивши навчання в Запорізькому юридичному інституті, Максим на початку кар'єри працював на посаді юриста, спеціалізуючись у галузі господарського права. Перший погляд на сферу ІТ він здобув у компанії-провайдері інтернету, очолюючи київську філію. Починаючи з 2011 року, він розпочав свою роботу в галузі ІТ-дистрибуції на посаді менеджера, і вже з 2017 року виконує обов'язки керівника.

За цей період вдалося накопичити досвід у налагодженні стосунків як із вендорами, так і з партнерами. Завдяки тривалому шляху в нашій галузі у нього є глибоке розуміння всіх аспектів процесів дистрибуції VAD.

Також важливо відзначити, що вдалося успішно розширити діяльність не лише в Україні, але й за її межами - в Грузії, Вірменії та Молдові, що свідчить про досвід в організації діяльності компанії на міжнародному рівні.