REALIZACJA STRATEGII PODATKOWEJ - 2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przez CLICO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) sporządzona w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą o CIT).

 I. Wprowadzenie – informacje o CLICO sp. z o.o. oraz główne założenia strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

CLICO sp. z o. o. działa jako regionalny dystrybutor dostarczając niezbędne i skuteczne narzędzia do ochrony informacji, budowy wydajnych oraz bezpiecznych sieci komputerowych, a także narzędzia umożliwiające budowę bezpiecznego dostępu do sieci i wspomagające efektywne zarządzanie nimi.

CLICO sp. z o .o. jest jednostką dominującą grupy kapitałowej, której obszarem działania jest Europa Środkowo Wschodnia, gdzie funkcjonuje 8 spółek zależnych.

W obszarze podatkowym działania Spółki koncentrują się na rzetelnym i terminowym rozliczaniu powstałych zobowiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz monitorowaniu zmian mogących mieć wpływ na te rozliczenia.
Decyzje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę podejmowane są jedynie w oparciu o względy ekonomiczne i biznesowe.
Realizowana strategia podatkowa stanowi integralną część misji realizowanej przez CLICO sp. o.o.


 II. Wypełniając obowiązek ustawowy Spółka podaje:
 a. Informacja o stosowanych przez Spółkę:

i. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i ich prawidłowe wykonanie:
  1. procedura obiegu dokumentów księgowych,
  2. procedura akceptacji/ podpisywania dokumentów,
  3. procedura weryfikacji kontrahentów,
  4. polityka cen transferowych,
  5. pozostałe procesy oraz procedury wewnętrzne mogące mieć wpływ na zobowiązania podatkowe Spółki, które nie podlegają upowszechnieniu ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 27c ust 2 ustawy o CIT
ii. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku podatkowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 b. Informacja odnośnie realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa) z podziałem na podatki, których dotyczą.

i. Realizacja obowiązków podatkowych przez Spółkę. Za rok podatkowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka zapłaciła:
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości: 1 562 525,32 zł,
  2. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości: 2 568 460,00 zł,
  3. Podatek od towarów i usług w wysokości: 64 306 745,00 zł,
  4. Podatek od nieruchomości w wysokości: 26 655,50 zł,

ii. Informacje o schematach podatkowych:

W roku podatkowym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. Spółka nie zidentyfikowała żadnych schematów podatkowych o których mowa w art. 86a §1 pkt. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w związku z czym nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji żadnych informacji na ten temat.

 c. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku podatkowym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. Spółka była stroną transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. Pod kątem rodzajowym transakcje miały przede wszystkim charakter towarowy związany z głównym przedmiotem działalności Spółki.

 d. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W roku podatkowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka nie planowała ani nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych.

 e. Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie:
i. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej: [0] wniosków,
ii. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej: [0] wniosków,
iii. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: [0] wniosków,
iv. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym: [0] wniosków.

 f. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej (z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego).

W roku podatkowym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.