Jakie korzyści przyniesie Twojej organizacji posiadanie w zespole osoby z certyfikatem CISSP?

2020-10-22

Wiele firm jest dzisiaj świadomych ryzyka związanego z brakiem odpowiedniego podejścia do wyzwań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Znają one sankcje prawne i regulacyjne, które zaistnieją w przypadku naruszenia przepisów. Zdają sobie sprawę z uszczerbku na reputacji, jaki powstanie, gdy historia incydentu bezpieczeństwa pojawi się w nagłówkach gazet.

Coraz większa liczba organizacji staje się ofiarą cyberprzestępczości, incydentów z wykorzystaniem kryptografii lub ataków typu social engineering, co ochronę ich zasobów cyfrowych czyni kluczową, tym bardziej we wzajemnie powiązanym i zglobalizowanym środowisku gospodarczym.

W kontekście bezpieczeństwa cybernetycznego nadrzędne znaczenie dla rozwoju i przetrwania organizacji ma zaplanowanie, opracowanie i wdrożenie skutecznej strategii.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów z dziedziny bezpieczeństwa. Posiadanie w zasobach swojej organizacji osoby z certyfikatem CISSP może być jednym z istotniejszych elementów strategii bezpieczeństwa cybernetycznego.

Jakie korzyści przynieść może organizacji posiadanie w zespole takiej osoby?

1. Rozumienie bezpieczeństwa jako całości i biznesowe korzyści.

Osoby zajmujące się bezpieczeństwem są zwykle ekspertami w jednej dziedzinie. Wiedza CISSP na ogólnym poziomie obejmuje wszystkie obszary – od aspektów prawnych, przez szacowanie ryzyka do bezpieczeństwa aplikacji i baz danych. Dzięki znacznemu doświadczeniu i wiedzy posiadanej przez osoby z certyfikatem CISSP, Twoja organizacja posiądzie narzędzia niezbędne do skutecznej ochrony własnych systemów informatycznych. Błędnie opisywana czasami jako "szeroka na milę i głęboka na cal" certyfikacja CISSP zapewnia znacznie więcej. CISSP demonstruje pełną wiedzę na temat bezpieczeństwa cybernetycznego, wyposażając posiadacza certyfikatu w strategie, umiejętności przywódcze i ramy zapewniające najlepszą ochronę organizacji przed zagrożeniami bezpieczeństwa informacji.

W jaki sposób posiadacz CISSP zdobywa wiedzę niezbędną do rozumienia bezpieczeństwa jako całości?

Wykazać musi się ogromną wiedzą w ośmiu odrębnych "domenach", które obejmują szeroki zakres dziedziny bezpieczeństwa informacji, a także posiadać musi praktyczne doświadczenie zawodowe w dwóch z tych dziedzin przez co najmniej pięć lat. Owe osiem domen obejmują:

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem: CISSP rozumie zarządzanie ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa, potrafi wyartykułować te koncepcje z Zarządem organizacji i może pomóc w opracowaniu strategii przeciwdziałania i ograniczania potencjalnych zagrożeń.
 • Bezpieczeństwo zasobów: CISSP jest w stanie zrozumieć wartość zasobów informacyjnych w organizacji i opracować strategie ochrony tych informacji.
 • Architektura i inżynieria bezpieczeństwa: CISSP jest w stanie określić i zarządzać podatnościami właściwymi dla środowiska informatycznego organizacji, wdrożyć środki kontroli w celu ochrony informacji oraz zapewnić, że fizyczne, logiczne i administracyjne środki kontroli bezpieczeństwa są odpowiednie do ryzyka, zagrożeń i podatności, z którymi boryka się organizacja.
 • Komunikacja i bezpieczeństwo sieci: CISSP jest w stanie zaimplementować zasady bezpiecznego projektowania sieci zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych, a także może zabezpieczyć komponenty sieci, zaimplementować bezpieczną komunikację dla różnych rodzin urządzeń i zminimalizować ryzyko związane z zagrożeniem sieci.
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM): CISSP może zarządzać identyfikacją, uwierzytelnianiem i dostępem ludzi, urządzeń i usług dla systemu informatycznego organizacji.
 • Ocena i testowanie bezpieczeństwa: CISSP jest w stanie zaprojektować i zatwierdzić strategię oceny, testowania i audytu pozycji bezpieczeństwa informacji w organizacji, która obejmuje testowanie kontroli bezpieczeństwa, zbieranie danych dotyczących bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.
 • Bezpieczeństwo operacji: CISSP rozumie wartość, jaką ma gromadzenie informacji w związku z badaniem incydentów, jest w stanie rejestrować i monitorować działania związane z bezpieczeństwem, może stosować podstawowe koncepcje bezpieczeństwa w działalności biznesowej, może zarządzać incydentami, może opracowywać strategie obsługi i utrzymania środków detekcyjnych i prewencyjnych oraz może wdrażać strategie odzyskiwania incydentów, w tym strategie odzyskiwania danych w przypadku awarii, strategie ciągłości działania.
 • Bezpieczeństwo rozwoju oprogramowania: CISSP rozumie, dlaczego bezpieczeństwo jest krytyczne w rozwoju oprogramowania i jest w stanie ocenić środki bezpieczeństwa zawarte w rozwiązaniach programowych.

2. Ochrona podstawowej linii biznesowej organizacji oraz lepsza komunikacja z osobami nie-technicznymi, w szczególności z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie w biznesie.

CISSP patrzy na bezpieczeństwo IT z perspektywy bezpieczeństwa biznesu organizacji.

Organizacja, która zatrudnia posiadacza CISSP, jest najlepiej przygotowana do tego, by chronić się przed naruszeniem danych, zapewnić odpowiednie strategie, które zagwarantują ochronę informacji w przyszłości i kompetentnie zarządzać wszelkimi problemami związanymi z bezpieczeństwem informacji, które mogą mieć miejsce, a jednocześnie zapewnić sobie możliwość wykorzystania znacznych korzyści biznesowych wynikających z cyfryzacji, technologii informatycznych i wzajemnie powiązanego świata.

3. Efektywne zarządzanie dużymi, interdyscyplinarnymi projektami łączącymi specjalistów z różnych dziedzin.

CISSP to duża wartość dla osób zarządzających i nadzorujących projekty IT, które potrzebują współpracować i rozumieć osoby z różnych jednostek organizacji, także z jednostek biznesowych.

4. Dzięki CISSP administratorzy poprawnie szeregują swoje zadania i ich praca lepiej przekłada się na korzyści dla organizacji.

Dzięki umiejętności szacowania ryzyka koncentrują się na zadaniach najważniejszych dla organizacji.

5. Dyrektorzy i menadżerowie IT lepiej zarządzają budżetem przeznaczanym na bezpieczeństwo.

CISSP rozumie, gdzie inwestycje w bezpieczeństwo są potrzebne, aby dobrze chronić interes organizacji.

6. Udokumentowana wiedza, doświadczenie i zaangażowanie

Certyfikowany profesjonalista CISSP da pewność, że Twoja organizacja jest najlepiej przygotowana do zarządzania kwestiami bezpieczeństwa cybernetycznego zarówno teraz, jak i w przyszłości. Aby uzyskać kwalifikacje CISSP, kandydat musi:

 • Wykazać się zaawansowanym poziomem wiedzy w rygorystycznych i sprawdzonych warunkach egzaminacyjnych,
 • Wykazać się co najmniej pięcioletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego,
 • Uzyskać poparcie istniejącego członka (ISC)² w odniesieniu do jego doświadczenia, charakteru i etyki zawodowej.

Ponadto, aby posiadacz certyfikatu CISSP mógł go utrzymać, musi zdobyć minimalną liczbę punktów w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego (continuing professional education CPE), które wskazują na ciągłe zaangażowanie w dalszy rozwój swoich umiejętności, poznawanie nowych rozwiązań i koncepcji przy jednoczesnym zapewnieniu, że jego umiejętności pozostają istotne, dokładne i aktualne.

Osoba z certyfikatem CISSP w zespole to pewność, że organizacja dysponuje kompetentnym, niezawodnym i doświadczonym pracownikiem, który pomoże zarządzać bezpieczeństwem informacji danej organizacji, a także doradzać skutecznie w tym obszarze.

Certyfikacja (ISC)² Certified Information Systems Security Professional (CISSP) została w Wielkiej Brytanii formalnie uznana przez agencję rządową UK NARIC za porównywalną ze standardem nauczania studiów magisterskich i podyplomowych - z poziomem "RQF Level 7 – Master’s Degree, Postgraduate Certificate and Diploma, PGCE".

NARIC dokonała tego z użyciem formalnych wymagań Regulated Qualifications Framework (RQF), które poddają szczegółowej ocenie system kwalifikacji kandydatów oraz umiejętności oceniane podczas egzaminu. W specjalnym komunikacie (ISC)2 wyjaśnia, jak należy to rozumieć - CISSP jest uważane za osiągnięcie edukacyjne, które jest na takim samym poziomie, jaki jest wymagany do uzyskania stopnia magistra, ale nie jest z nim jednoznaczne.

CLICO jest w Polsce jedynym ośrodkiem oferującym autoryzowane szkolenia CISSP.

CLICO jako jedyny ośrodek w naszym kraju uzyskało akredytację (ISC)². Akredytacja (ISC)² oznacza dla uczestników zajęć uzyskanie materiałów dostępnych tylko na autoryzowanym szkoleniu (ISC)² i wysoką jakość edukacji.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie CISSP! Najbliższe: 30.11-04.12.2020